FUNDACJA „SILNI SOBĄ”

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne. 

§ 1 

 1. Fundacja pod nazwą „SILNI SOBĄ”, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została powołana  aktem notarialnym sporządzonym dnia dwudziestego kwietnia 2021r. Rep. A nr 4391/2021 przez  Notariusza Huberta Perycza w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34 w Warszawie. 
 2. Fundacja została powołana dla celów społecznie i gospodarczo użytecznych.
 3. Fundacja jest organizacją nie nastawioną na zysk i jest apolityczna. 

§ 2 

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia  1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późn. zm.), a także na podstawie  niniejszego statutu.  
 2. Fundacja posiada osobowość prawną, na podstawie wpisu do rejestru fundacji prowadzonego  przez właściwy Sąd Rejonowy i działa przez ustanowione w statucie organy. 
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

§ 3 

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla  efektywnego i właściwego realizowania celów może prowadzić działalność także poza granicami  Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na obszarze krajów Europy Centralnej i Wschodniej w tym  ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej, a także innych krajów świata.  
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych  językach obcych. 
 3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 

§ 4 

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 2. Fundator, może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej Fundacji,  działającej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia  społecznego.

§ 6 

Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi  wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez  Fundację lub dla samej Fundacji. 

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania. 

§ 7 

1. Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, a mianowicie:

 1. Inicjowania i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony zdrowia, poprawy ochrony zdrowia,  w tym systemu walki z rakiem. 
 2. Podejmowania działań na rzecz zwalczania nowotworów i ich skutków, a także inspirowania i inicjowania takich działań w ich medycznym, społeczno-ekonomicznym oraz kulturowym  wymiarze. 
 3. Realizowania działań w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i dochodzenia do zdrowia  po chorobach nowotworowych. 
 4. Wspierania badań naukowych i publikacji dotyczących chorób nowotworowych.
 5. Inicjowania i wspierania współpracy pomiędzy środowiskami pacjentów, rodzin pacjentów  oraz lekarzy i naukowców. 
 6. Wspierania i tworzenia platform dialogu społecznego. 
 7. Organizowania kampanii społecznych i informacyjnych w zakresie realizacji celów Fundacji.
 8. Merytorycznego i finansowego wspierania inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji.
 9. Wspierania i organizowania form wsparcia osób z chorobami nowotworowymi, osób po  przebytych chorobach nowotworowych oraz ich rodzin poprzez działalność opiekuńczą,  kulturalną, wypoczynkową. 
 10. Działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom, równych szans w ich  rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z  praw obywatelskich. 
 11. Wspieranie i organizowanie działań mających na celu walkę z ubóstwem i wykluczeniem na  gruncie społecznym, zdrowotnym, materialnym i edukacyjnym. 
 12. Propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury.
 13. Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji  społecznej, w tym: przemocy, bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych,  nierówności praw kobiet i mężczyzn. 
 14. Organizowania seminariów, konferencji, spotkań, wykładów, elektronicznej platformy i  forum dyskusyjnego oraz innych form wymiany podglądów dotyczących problematyki  związanej z celami Fundacji.
 15. Prowadzenia działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej związanej z realizacją  celów Fundacji. 
 16. Inicjowania i aktywizacji społecznej, gospodarczej i kulturalnej społeczności lokalnych i  zbiorowości ludzkich wyróżnionych z punktu widzenia różnych czynników społeczno – demograficznych a także organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i instytucji, w  tym administracji publicznej w celu realizacji zadań ze sfery pożytku publicznego. 
 17. Wspierania i promowania rozwoju wiedzy, umiejętności i usług w dziedzinach istotnych z  punktu widzenia modernizacji, podnoszenia jakości życia i wyrównywania szans określonych  grup społecznych. 
 18. Wspierania i promowania rozwoju oraz propagowania idei mających na celu zmiany w  świadomości społecznej. 
 19. Wspierania i propagowania rozwoju wrażliwości społecznej na wartości humanistyczne i  prospołeczne. 
 20. Wspierania i promowania inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. 

w sferze, następujących zadań publicznych (pożytku publicznego):  

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
 2. Działalności charytatywnej. 
 3. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia  15.04.2011 r. o działalności leczniczej. 
 4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
 6. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
 7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
 8. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
 9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
 10. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
 11. Turystyki i krajoznawstwa. 
 12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a  także działań wspomagających rozwój demokracji. 
 13. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
 14. Promocji i organizacji wolontariatu. 
 15. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie. 
 16. Zadań w zakresie innym niż wymienione powyżej jako należące do sfery zadań publicznych określonych w drodze Rozporządzeń na podstawie art. 4 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2. Fundacja realizuje działania w sferze zadań publicznych określonych, między innymi poprzez

 1. realizację własnych projektów, 
 2. inicjowanie, wspieranie przygotowania i realizacji projektów, akcji i kampanii społecznych,  realizowanych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedsiębiorców w  zakresie celów statutowych Fundacji, 
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, dyskusji, paneli, odczytów etc.,
 4. samodzielne pozyskiwanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu pomocy finansowej i  niefinansowej z różnych źródeł, w tym w szczególności z Funduszy Unii Europejskiej, jak i z  innych źródeł prywatnych i publicznych dla organizacji pozarządowych, 
 5. poradnictwo obywatelskie, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność  obywateli w różnych obszarach życia,  
 6. udzielanie pomocy prawnej, 
 7. organizowanie konkursów, zbiórek i innych przedsięwzięć, które mają na celu pozyskiwanie  pomocy finansowej i rzeczowej, 
 8. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji, wymiany osób i  doświadczeń, 
 9. popularyzowanie i propagowanie metod i technik współpracy oraz efektów programów  prospołecznych realizowanych, współorganizowanych i inicjowanych przez Fundację, a także  inne organizacje pozarządowe, administrację publiczną oraz przedsiębiorców, w szczególności  na zasadzie partnerstwa, 
 10. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia  kulturalnego i społecznego, 
 11. podejmowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej,
 12. organizowanie i współorganizowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
 13. inicjowanie, organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, festiwali, projekcji, plenerów, galerii, przeglądów, targów, spotkań, wystaw, koncertów przedstawień,
 14. pozyskiwanie i przekazywanie darowizn, dotacji, grantów, 
 15. wspieranie finansowe i niefinansowe osób i rodzin osób dotkniętych chorobą nowotworową,
 16. organizowanie różnych form wypoczynku, 
 17. współpracę z mediami, 
 18. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii. 

§ 8 

Fundacja dla realizacji postawionych celów statutowych: 

 1. Może wszechstronnie współdziałać z innymi organizacjami, instytucjami, w tym administracji  publicznej i osobami fizycznymi i prawnymi. 
 2. Może uczestniczyć jako członek w organizacjach zrzeszających fundacje i stowarzyszenia, o  celach statutowych zbliżonych do celów Fundacji. 
 3. Może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek z osobami prawnymi i  fizycznymi. 
 4. Może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania  na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to postanowień statutu Fundacji,  polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.
 5. Może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami  wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji  społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

ROZDZIAŁ III
Majątek Fundacji. 

 § 9 

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez  Fundacje. 
 2. Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z czego 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zostanie przeznaczonych na działalność  gospodarcza Fundacji. 

§ 10 

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z : 
  • funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora, 
  • innych darowizn, spadków, zapisów,  
  • dotacji i subwencji, grantów, 
  • dochodów ze zbiórek, darów i imprez publicznych,  
  • dochodów z aktywów, majątku nieruchomego i ruchomego i innych praw  majątkowych Fundacji, 
  • odsetek i depozytów bankowych, 
  • dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,  
  • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
  • innych źródeł prawem dozwolonych.  
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia stan czynny spadku  znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 3. Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację  wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 11 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi  przepisami.

§ 12 

Zabronione jest: 

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz  pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  zwanych dalej „osobami bliskimi”. 
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz  ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz  ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to  wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 
 4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie organów lub  pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

ROZDZIAŁ IV 
Organy Fundacji. 

§ 13 

Władzami Fundacji są: 

 1. Rada Fundacji,  
 2. Zarząd Fundacji. 

§ 14 

Rada Działalności Fundacji (zwanej dalej Radą) jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.  

§ 15 

 1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 9 osób, powoływanych przez Fundatora. W przypadku trwałej  niezdolności Fundatora orzeczonej zaświadczeniem lekarskim do dokonywania czynności  określonych w zdaniu pierwszym, upoważniony do powołania jest Zarząd Fundacji (zwany dalej:  Zarządem).
 2. Członkami Rady mogą być osoby, desygnowane przez członków Zarządu, Fundatora oraz  współpracujące z Fundacją instytucje, które dzięki posiadanej wiedzy oraz umiejętnościom mogą  wszechstronnie przyczynić się do urzeczywistnienia określonych przez Fundację celów.  
 3. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami  Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.  
 4. Członkowie Rady sprawują swoją funkcję honorowo, nie pobierają wynagrodzenia za udział w  pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków  związanych z pracami w Radzie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd, na pisemny wniosek  zainteresowanego członka Rady. 

§ 16 

 1. Posiedzenie, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Rady zwoływane jest przez Prezesa  Zarządu.  
 2. Na posiedzeniu, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Rady, członkowie Rady wybierają ze  swego grona Przewodniczącego Rady i od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących. 
 3. Na wniosek Przewodniczącego Rady, wybierane są inne osoby pełniące funkcje specjalne.  

§ 17 

Do zakresu działania Rady Fundacji należy: 

 1. opiniowanie planów działania Fundacji, w zakresie działalności statutowej i gospodarczej, 
 2. opiniowanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji, 
 3. wnioskowanie o odwołanie członka Rady z powodu zachowania godzącego w dobre imię  
 4. członka Rady; wniosek w tej sprawie podejmuje Rada bezwzględną większością głosów,
 5. opiniowanie projektu budżetu Fundacji,  
 6. wnioskowanie do Zarządu o podjęcie działań związanych z działalnością statutową Fundacji,
 7. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
 8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

§ 18 

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku. Poza  posiedzeniami, członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki indywidualnie w ramach  przysługujących im statutowych uprawnień oraz na podstawie Regulaminu działania Rady. 
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch  członków Rady, Prezesa Zarządu lub Fundatora w terminie 20 dni od daty zgłoszenia takiego  wniosku.  
 3. W wypadku nie zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady we wskazanym  terminie posiedzenie może zwołać Wiceprzewodniczący na wniosek wyżej wymienionych  podmiotów. 
 4. W przypadku nie zwołania posiedzenia w trybie przewidzianym powyżej uprawnienie zwołania  posiedzenia Zarządu przysługuje Fundatorowi.  
 5. Przewidywany porządek obrad przedstawia osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady,  uwzględniając propozycje osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie posiedzenia Rady. 
 6. W kwestiach nie objętych przedstawionym i zatwierdzonym porządkiem obrad podejmowanie  uchwał nie jest dopuszczalne chyba, że na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy jej członkowie  i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu, co do uzupełnienia przedstawionego porządku  posiedzenia.  
 7. Ograniczenie określone w poprzednim punkcie nie dotyczy wniosków formalnych. 

§ 19 

 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w wypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady lub inny członek Rady wybrany przez Radę – Przewodniczący  Zebrania. Posiedzeniom Rady może przewodniczyć Fundator lub wskazany przez niego członek  Rady w przypadku określonych w § 18 w ust. 4 statutu.  
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu określonym przez  osobę zwołującą posiedzenie, szczegółowy tryb zwoływania Rady zostanie określony w  Regulaminie Rady.  
 3. Osoba zwołująca posiedzenie Rady ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków Rady,  członków Zarządu i Fundatora o miejscu i terminie posiedzenia drogą elektroniczną, pocztową  za potwierdzeniem, lub w innym sposób, który gwarantuje otrzymanie informacji przez  adresata, nie później niż na tydzień przed zwoływanym posiedzeniem oraz przedstawić  proponowany porządek posiedzenia.  
 4. Z każdego posiedzenia Rady może być sporządzony protokół.  
 5. Protokół może być sporządzony poprzez wykorzystanie zapisu przebiegu posiedzenia na  nośniku magnetycznym.  
 6. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą oraz Przewodniczącego posiedzenia. 
 7. Zarząd Fundacji prowadzi księgę uchwał Rady oraz zapewnia obsługę techniczną jej posiedzeń.  

§ 20 

 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy, co najmniej jeden członek Zarządu. 
 2. Członkom Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków formalnych.  

§ 21 

 1. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady, w tym  treści podjętych uchwał oraz informacji dotyczących działalności statutowej i gospodarczej  Fundacji.  
 2. Ograniczenie określone w poprzednim punkcie nie dotyczy informacji zawartych w  zaopiniowanym przez Radę corocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Fundacji oraz w  sprawozdaniu z działalności Rady.  

§ 22 

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy aktualnego  składu Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.  
 2. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Zebrania Rady. 
 3. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, Rada może w drodze uchwały podjąć  decyzję o utajnieniu niektórych głosowań z uwagi na istotę zagadnienia i dobra Fundacji. 

§ 23 

 1. Członek Rady traci uprawnienia do wykonywania funkcji którą pełni z chwilą:  
  • pisemnej rezygnacji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady, 
  • utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby, ułomności lub śmierci,
  • odwołania go przez organ kompetentny do jego powołania, z następujących przyczyn: 
   • nie uczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji bez uzasadnionego  usprawiedliwienia,  
   • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
   • orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych,  
   • naruszenia postanowień statutu, 
   • zachowania, które może godzić w dobre imię Fundacji, 
 2. Utrata kompetencji do wykonywania funkcji przez poszczególnych członków Rady nie ma  wpływu na umocowanie Rady do działania w sprawach statutowych.  
 3. Uzupełnianie składu Rady następuje w drodze kooptacji, na podstawie decyzji Fundatora oraz  zgodzie pozostałych członków Rady wyrażonej w stosownej uchwale. 

§ 24 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu (zwanego dalej Prezesem) oraz  od jednego do dwóch Wiceprezesów. 
 2. Fundator może powołać od 1 do 3 członków Zarządu Fundacji, w tym dwóch na wniosek  Prezesa Fundacji. Prezes ma prawo wskazania Wiceprezesów Fundacji. 
 3. Fundator wskazuje Prezesa Fundacji.  
 4. Prezes ma prawo powołania jednego członka Zarządu. 
 5. Powołanie członków Zarządu następuje na czas nieokreślony.  
 6. Odwołanie następuje w tym samym trybie, co powołanie. Z tym, że odwołanie członka Zarządu  powołanego przez Prezesa nie może odbyć się bez uzyskania pozytywnej opinii Fundatora.
 7. Odwołanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu może nastąpić z następujących przyczyn:  
  1. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej  oraz przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;  
  2. ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych;  
  3. wydatkowania środków pozyskiwanych w ramach działalności Fundacji w sposób  sprzeczny z jej celami statutowymi;  
  4. trwałego zaprzestania płacenia zobowiązań przez Fundację;  
  5. nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo zachodzących do tego podstaw;  f. rozwiązania kontraktu menedżerskiego, umowy o pracę, lub innej formy współpracy;
  6. w każdej chwili, w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na działania na  szkodę Fundacji;
  7. złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu, 
  8. podjęcia uchwały przez Radę w związku z naruszeniem przez członka Zarządu  postanowień statutu, 
  9. niewypełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub nie  uczestniczenia bez pisemnego i uzasadnionego usprawiedliwienia w 3 kolejnych  posiedzeniach Zarządu., 
 8. Odwołanie ze stanowiska funkcyjnego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę,  umowy menedżerskiej lub innej formy współpracy bez wypowiedzenia.  

§ 25 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji  innych organów Fundacji. 

§ 26 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki społeczne, gospodarcze i finansowe,  reprezentuje ją na zewnątrz, wykonuje zadania i kompetencje określone w statucie.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  
  1. Przygotowanie i realizacja budżetu Fundacji. 
  2. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. 
  3. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów. 
  4. Tworzenie i znoszenie Zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych oraz  powoływanie Spółek. 
  5. Powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w  jednostkach organizacyjnych Fundacji. 
  6. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na  wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej  oraz w działalności gospodarczej.  
  7. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Rady. 
  8. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji. 
  9. Powoływanie Grup Tematycznych, ciał doradczych Fundacji, jak również doraźnych lub stałych  komisji doradczych i eksperckich do realizacji działań w statutowych w obszarach ustawowych  zadań pożytku publicznego, w tym do opiniowania dokonywanych przez Fundację zadań  statutowych, a także ustalanie zasad sprawowania funkcji w ww. ciałach. 
  10. Przedstawianie Fundatorowi propozycji zmian w Statucie Fundacji, a także do wiadomości  programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji.
  11. Przyznawanie nagród, wyróżnień, dyplomów szczególnie zasłużonym dla fundacji darczyńcom,  sponsorom i innym osobom. 
 3. Zarząd przedstawia Radzie w terminie do 30 czerwca każdego roku, coroczne sprawozdanie ze swej  działalności za rok ubiegły. 

§ 27

 1. Zebrania Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej  jednego członka Zarządu, a także na wniosek Fundatora, a w szczególnych przypadkach także  na wniosek Rady Fundacji, w terminie 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Nie zwołanie  zebrania w terminie określonym w pkt 1, z nieuzasadnionej przyczyny upoważnia do zwołania  zebrania Zarządu przez Fundatora lub członka Zarządu.  
 2. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz na kwartał. 
 3. Zebrania Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez zwołującego zebranie.  4. Na żądanie co najmniej jednego członka Zarządu z przebiegu posiedzenia powinien być  sporządzony protokół.  
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały  wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub jednego z  Wiceprezesów.  

§ 28 

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych  w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie i jednoosobowo do kwoty 50 000 zł, a powyżej tej kwoty dwóch członków zarządu łącznie. 
 2. Członek Zarządu, który złożył oświadczenie woli w imieniu Fundacji, niezwłocznie informuje  pozostałych członków Zarządu o zaistniałym fakcie. 
 3. Funkcje pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy wykonuje Prezes Zarządu wraz z  członkami Zarządu.  
 4. Do prowadzenia działalności Fundacji Zarząd może powoływać Dyrektora Biura Fundacji

§ 29 

 1. Urzędujący członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Szczegółowy zakres zadań  każdego z urzędujących członków Zarządu określi Zarząd w drodze uchwały, biorąc pod uwagę  katalog zadań określonych w § 26 Statutu. 
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących  do celów statutowych Fundacji, określonych w § 7 i § 8 Statutu.  
 3. Pełnomocnikami mogą być także członkowie Zarządu, jednakże zakres zadań realizowanych  przez pełnomocnika nie może być tożsamy z zakresem zadań jakie realizuje urzędujący członek  Zarządu. Wraz z powołaniem Zarząd może określić wysokość wynagrodzenia za świadczone  usługi lub pracę.  
 4. Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia lub innych form współpracy urzędujących członków  Zarządu, współpracowników, a także pełnomocników powinien uwzględniać zasady dbałości,  oszczędności i racjonalności wydatkowania środków finansowych Fundacji.  
 5. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu, współpracownikami,  pełnomocnikami oraz innymi osobami mogą zostać uregulowane indywidualnymi kontraktami  menedżerskimi, na podstawie umów o pracę, lub innymi umowami o współpracy. 
 6. W stosunkach oraz w sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi  Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany jednomyślnie przez Radę Fundacji, Zarząd lub  Fundatora a także odpowiednio Fundator w stosunkach między Fundacją a Prezesem i Prezes  w stosunkach między Fundacją a pozostałymi członkami Zarządu.
 7. Nie jest możliwe powołanie kolejnego pełnomocnika, w trakcie trwania umocowania tego,  który został uprzednio powołany, chyba że zachodzą okoliczności – potwierdzone orzeczeniem  lekarskim, – które uniemożliwiają temu pełnomocnikowi wykonywanie czynności objętych  umocowaniem. Przepis § 24 Statutu stosuje się do pełnomocnika odpowiednio. 
 8. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 

ROZDZIAŁ V 
Działalność Gospodarcza Fundacji 

§ 30 

 1. Fundacja może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą w rozmiarach służących  realizacji jej celów statutowych.  
 2. Zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczany przede wszystkim na realizację celów  statutowych Fundacji i pokrywanie kosztów jej działalności. 
 3. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się z Funduszu  Założycielskiego kwotę 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). 
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych  w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej : 
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  (70.22.Z) 
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 
  • Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z) 
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
  • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  • Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) 
  • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73) 
  • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
  • Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego (85.14.Z) 
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z) 
  • Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z) 
  • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej  niesklasyfikowane (82.99.Z) 
 5. Fundacja podejmie działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  lub zezwoleń, dopiero po ich uzyskaniu. 

§ 31

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem  wyodrębnionych Zakładów jako jednostek organizacyjnych, powołanych przez Zarząd lub  poprzez powołanie Spółek celowych.  
 2. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w pkt 1, kierują nimi i odpowiadają przed  Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania oraz zasady wynagradzania  określa Zarząd w akcie powołania. 
 3. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Dyrektorów, określa  regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych przez Zarząd planów, a w  przypadku działania poprzez Zakłady planów opracowywanych przez ich dyrektorów i  akceptowanych przez Zarząd. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot  poniesionych nakładów, a zysk z niej osiągany przeznaczony w pierwszej kolejności na  finansowanie działalności statutowej Fundacji. 
 5. Wielkość zatrudnienia w Fundacji i w Zakładach, zasady wynagrodzenia i rozmiar środków  przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd. 
 6. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji  i umarzaniu według obowiązujących zasad.  
 7. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i  sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

ROZDZIAŁ VI 
Zmiana Statutu. 

§ 32 

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator samodzielnie, a także na  wniosek Zarządu lub Rady. W przypadku zaistnienia trwałych okoliczności  uniemożliwiających zmianę statutu w sposób określony w zdaniu pierwszym, uprawnienie w  tym przedmiocie przysługuje Zarządowi po zaopiniowaniu zmian przez Radę. 
 2. Zmiana Statutu dotycząca istotnych zmian celów Fundacji wymaga opinii Zarządu lub Rady  dołączonej do wniosku, o którym mowa w pkt 1 lub opinii wyrażonej w przeciągu 14 od  powiadomienia o zamiarze zmiany statutu. 
 3. Fundator zmieniając statut samodzielnie powinien uzyskać opinię Zarządu i Rady, także w  przypadku innych zmian. Brak opinii w terminie, określonym w pkt 2 uważa się za akceptację  proponowanych zmian.  

ROZDZIAŁ VII 
Postanowienia końcowe. 

§ 33

 1. W przypadku rezygnacji Fundatora jego prawa i obowiązki związane z Fundacją przechodzą  na wskazany przez niego podmiot. 
 2. Jeżeli osoba wskazana przez rezygnującego Fundatora założyciela jest również Fundatorem  Założycielem, od tej chwili w głosowaniu będzie dysponować głosami przysługującymi  wcześniej obu podmiotom. 

§ 34 

 1. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, w przypadku gdy  może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu. 
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 35 

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po zapoznaniu  się ze stanowiskiem właściwego Ministra i Rady. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.  

§ 36 

Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

§ 37 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, za zgodą Zarządu Fundacji, a także na  wniosek Rady Fundacji, bądź Zarząd samodzielnie jeśli Fundator takiej decyzji nie podejmie z przyczyn  od niego niezależnych lub w przypadku śmierci Fundatora, a także z przyczyn ekonomicznych. 

§ 38 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o  fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji, i które to instytucje  wskazuje w pierwszej kolejności Fundator, a następnie Rada . 

§ 39 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na  siedzibę Fundacji.

Kontakt

Fundacji „Silni Sobą”:
Cybernetyki 3B/26,
02-677 Warszawa

Mail:
biuro@silnisoba.pl

Telefon:
+48 600 300 077

Numer konta:
79 2490 0005 0000 4530 1289 5295

Partnerzy